Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

emotional-iceberg
emotional-iceberg
4866 cde2 390
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou
7422 a610 390
emotional-iceberg
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
7234 458e 390
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
I think hell is something you carry around with you. Not somewhere you go.
Neil Gaiman, The Sandman
Reposted fromheracross heracross viaszarakoszula szarakoszula

May 04 2017

emotional-iceberg
9001 a5e7 390
Reposted fromoll oll viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
7479 0a36 390
Reposted frombwana bwana viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
2086 bbb1 390
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viaszarakoszula szarakoszula
3476 61ab 390
emotional-iceberg
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
0932 2afb 390
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viaszarakoszula szarakoszula
2093 c8fb 390
Reposted fromcorvidcall corvidcall viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl