Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

emotional-iceberg
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
3683 982b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
emotional-iceberg
5738 cf8e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
6682 292b 390
Reposted fromunco unco viashakeme shakeme
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
emotional-iceberg
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza viaunmadebeds unmadebeds
emotional-iceberg
1620 cc71 390
Reposted fromlaters laters viashakeme shakeme
emotional-iceberg
emotional-iceberg
9634 2a3a 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viathebelljar thebelljar
emotional-iceberg
8503 b270 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
emotional-iceberg
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
emotional-iceberg
Reposted fromworst-case worst-case viathebelljar thebelljar
emotional-iceberg
2072 40aa 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg

November 25 2019

emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
emotional-iceberg
3306 992b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadzony dzony

November 21 2019

emotional-iceberg
emotional-iceberg
1816 f4b4 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl