Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

emotional-iceberg
5448 89fa 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
emotional-iceberg
0131 3c2f 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
0169 2123 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
1768 9f68 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
4137 bafc 390
Reposted frominto-black into-black vialexxie lexxie
emotional-iceberg
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
8796 8d04 390
Reposted fromnomad nomad viaAmericanlover Americanlover
emotional-iceberg
6299 9e14 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaAmericanlover Americanlover
emotional-iceberg
emotional-iceberg
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

March 01 2019

emotional-iceberg
4144 0ce6 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
4167 d8da 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
8548 8f10 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
8571 399c 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
8932 5ce2 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
8965 0eb3 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
9867 52c8 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
0929 2b2e 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
0919 ac91 390
Reposted from4777727772 4777727772
emotional-iceberg
0935 c598 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl