Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

emotional-iceberg
emotional-iceberg
9799 c8d5 390
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
9287 cea7 390
Reposted fromlambadada lambadada vialexxie lexxie
emotional-iceberg
emotional-iceberg
2045 9399 390
Reposted fromteijakool teijakool vialexxie lexxie
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme

September 24 2019

emotional-iceberg
Poczucie bezpieczeństwa, równowaga psychiczna, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia - dla osiągnięcia i utrzymania tych stanów ducha potrzebujemy pewności, że kochamy i jesteśmy kochani. Innymi słowy - odwołam się tu do terminologii psychoanalitycznej - potrzebujemy dobrych obiektów. Musimy wierzyć, że w naszym świecie - zewnętrznym i wewnętrznym - trwale obecne są osoby, wartości, z którymi czujemy więź.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
emotional-iceberg
6967 856d 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaEtien Etien
1885 2aac 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild vialexxie lexxie
emotional-iceberg
Reposted fromFlau Flau viamarcinmarcin marcinmarcin
emotional-iceberg
6767 d5a3 390
Reposted fromxawery xawery viamarcinmarcin marcinmarcin
emotional-iceberg
0852 e998 390
Reposted frompunisher punisher viamarcinmarcin marcinmarcin
emotional-iceberg
0688 6b17 390
Little Miss Sunshine.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasugarvenom sugarvenom
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Reposted fromnaich naich viasugarvenom sugarvenom
emotional-iceberg
emotional-iceberg
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viasugarvenom sugarvenom

September 22 2019

emotional-iceberg
2039 47da 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamefir mefir
emotional-iceberg
5066 27e0 390
Reposted fromikhakima ikhakima viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl