Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

emotional-iceberg
0776 4b31 390
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaimpressive impressive
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Reposted frombluuu bluuu
emotional-iceberg
9275 7912 390
Reposted fromstylte stylte viadzony dzony
emotional-iceberg
2240 5d1f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
emotional-iceberg
Soon!
Reposted fromkarrolka karrolka viadzony dzony
emotional-iceberg
3405 2317 390
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viadzony dzony

August 16 2019

emotional-iceberg
Reposted frombluuu bluuu
emotional-iceberg
1513 0bec 390
Reposted fromIriss Iriss viadzony dzony
6792 0d03 390
emotional-iceberg
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
emotional-iceberg
Zima  była dość sroga, lecz mimo tego czasami zapominałem włączyć  piecyk, bo nie potrafiłem odróżnić prawdziwego zimna od mego  zimna wewnętrznego.
— Murakami Haruki "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome vialexxie lexxie
emotional-iceberg
Reposted frombluuu bluuu
emotional-iceberg
2522 09c9 390
Reposted fromhysterie hysterie viadzony dzony
6325 79d9 390
Reposted frombrumous brumous viael-kaktus el-kaktus
4114 ee21 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszarakoszula szarakoszula
0163 c6fc 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
emotional-iceberg
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
emotional-iceberg

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl